Internering – Het nieuwe beleid in Belgie: een metamorfose?

Het nieuwe beleid in België: een metamorfose?

 In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 verscheen de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet zou op 1 januari 2016 in werking treden ter vervanging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare feiten.

De inwerkingtreding werd later uitgesteld tot 1 juli 2016, maar het werd wenselijk geacht de interneringswet vóór de inwerkingtreding op een aantal punten vormelijk en inhoudelijk te repareren. Die reparatie werd gerealiseerd door de ‘Potpourri III’-Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. De inwerkingtreding van de meeste bepalingen van de gerepareerde wet werd bepaald op 1 oktober 2016. Na een eerste publicatie “Internering: nieuwe Interneringswet en organisatie van de zorg” (uitgegeven bij die Keure in 2015) wordt de nieuwe wetgeving opnieuw onder de loep genomen.

Diverse actoren met expertise en ervaring op het vlak van internering geven antwoorden op de talrijke vragen één jaar na de publicatie van de gewijzigde Interneringswet. Hierbij ligt de focus op de betekenis van de nieuwe wetgeving voor de geïnterneerde persoon en op het interneringsbeleid als onderdeel van een ruimer plan.

Brandend actueel en onmisbaar voor iedereen die professioneel met dit thema in aanraking komt …

 

Internering. Het nieuwe beleid in Belgie- een metamorfose?

 

Mr. Peter Verpoorten schreef mee aan dit nieuwe boek over de internering van geesteszieke misdrijfplegers, samen met professor Joris Casselman, directeur van de Broeders van Liefde Raf De Rycke en erekamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent Henri Heimans. Het is uitgegeven bij Die Keure en verkrijgbaar via de webshop van de uitgeverij.