Disclaimer

AUTEURSRECHTVERKLARING & DISCLAIMER

Reproductie van teksten uit deze website is enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

Toestemming kan bekomen worden via info@advocatenverhaegen.be, hier of via contactname per brief.

AUTEURSRECHTVERKLARING

• Miskenning van het auteursrecht resulteert in vervolging.

Evenwel kan u zonder beperking links leggen in uw websites naar onze site of onze pagina’s. Hiervoor is geen toestemming noodzakelijk. Het opnemen evenwel van onze teksten in uw sites is zonder toestemming van de auteur niet toegelaten.

• Wij verlenen redactionele bijdrages en artikels aan tijdschriften en overige mediakanalen.

Raadpleeg ons kantoor indien u geïnteresseerd bent om een bijdrage weer te geven in uw media. Op uw verzoek passen wij onze artikels aan in de door u gewenste redactionele vorm of verzorgen wij juridische bijdragen of bijdragen die in onze interessevlakken liggen onder de vooraf te bespreken voorwaarden.

• Principieel verlenen wij onze instemming tot gratis overname van onze bijdrages

Dit in niet-commerciële informatieve brochures of andere mediadragers, mits voorafgaande schriftelijke toestemming en duidelijke bronvermelding. We willen u dus graag behulpzaam zijn,doch dringen aan op uw diligentie een voorafgaand verzoek tot instemming te verlenen.

• Ook ten aanzien van onze confraters stellen wij ons behulpzaam op

Ook hier stemmen wij vaak in met kosteloze integrale weergave van onze bijdrages, mits er een vorm van wederkerigheid kan verleend worden tot weergaverecht van hun gewaardeerde bijdrages en een en ander in een schriftelijk akkoord kan vastgelegd.

• Studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen kunnen van onze teksten gebruik maken

Dit mits bronvermelding en dit zelfs zonder instemming. Voor weergave in handboeken is evenwel steeds onze formele instemming vereist.

De auteurswet en haar strafbepalingen is op onze bijdrages toepasselijk.

DISCLAIMER

Advocatenkantoor Verhaegen-Verpoorten wil u met deze teksten de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies.
Bijgevolg geeft Advocatenkantoor Verhaegen-Verpoorten geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
Advocatenkantoor Verhaegen-Verpoorten, haar zaakvoerders, medewerkers of bedienden zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud.

De informatie wordt weergegeven op datum van publicatie op het web op basis van de wetgeving geldig op die datum, zonder garantie van correctheid of volledigheid. Voor actualisering van de wetgeving kan u de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen. Weergegeven wetgeving is deze geldig op het tijdstip van publicatie op onze site, zonder dat wij ook op dit punt garanties kunnen bieden. Voor actuele stand van de de wetgeving kan u ofwel om bijkomend advies vragen ofwel de websites van de overheid, waaronder deze van het staatsblad consulteren.

Zolang wij niet formeel als advocaat zijn aangesteld en een dossier hebben geopend met bijhorend dossiernummer, zijn wij niet aansprakelijk, noch voor de informatie op onze websites, noch voor de korte eerste lijnsadviezen die via e-mail worden verschaft op basis van een eerste inzicht en op basis van de verschafte informatie, die niet op volledigheid kan worden nagezien. Gepoogd wordt op vragen een korte eerste vrijblijvende benadering te verschaffen. Hieruit kan geen aanstelling als advocaat of aanvaarding van een opdracht worden afgeleid.

Onze aansprakelijkheid geldt evenwel ten volle ten belope van onze beroepsverzekering van zodra een dossier op ons kantoor wordt geopend. Een dossier kan worden geopend tijdens een consultatie of na toezending van een bundel nadat wij onze opdracht schriftelijk aan de cliënt hebben aanvaard.

Heb je nog een vraag hierover, of wil je meteen een afspraak maken voor een consultatie?

Klik dan hier.

disclaimer Advocaten Verhaegen Verpoorten Herentals