Wettelijke bepalingen

Identificatie

De vennoten en medewerkers van Advocaten Verhaegen & Verpoorten oefenen het beroep van advocaat uit in een Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104. Het ondernemingsnummer van het kantoor is BE 0828.830.059.

Beroepsregels

Alle advocaten van ons kantoor oefenen hun beroep uit in België en zijn ingeschreven aan de balie van Turnhout.

U kan bij het kantoor terecht voor de volgende diensten:

  • adviesverlening
  • bemiddeling
  • bijstand bij verhoor
  • bijstand bij gerechtelijke procedures
  • voorlopige bewindvoering
  • collectieve schuldenregeling

De advocaten van ons kantoor zijn, net als alle advocaten, onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

De reglementen van de balie van Turnhout kunnen geraadpleegd worden op www.advocatenturnhout.be.

Mr. Peter Verpoorten en Mr. Bieke Verhaegen zijn tevens ingeschreven aan de balie van Limburg.

De reglementen van deze balie kunnen geraadpleegd worden op www.balielimburg.be.

Geen van de advocaten van Advocaten Verhaegen & Verpoorten BVBA maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Erelonen & kosten

De gehanteerde ereloontarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.

Advocaten Verhaegen & Verpoorten BVBA is gerechtigd periodiek voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.

Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen. Bij wanbetaling kan Advocaten Verhaegen & Verpoorten BVBA haar dienstverlening opschorten totdat de facturen volledig betaald zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Advocaten Verhaegen & Verpoorten BVBA is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de volgende landen: wereldwijd, met uitsluiting van de VS en Canada.

Informatie & klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Advocaten Verhaegen & Verpoorten bereiken:

  • via post op de kantooradressen: Lierseweg 102-104, 2200 Herentals of Heldenplein 42, 3945 Oostham
  • via fax op het nummer: 014/21.59.18 of 011/81.81.19
  • via e-mail op het adres: info@advocatenverhaegen.be
  • via telefoon op het nummer: 014/21.56.86 of 011/80.67.08

Geschillen

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, onverminderd het recht voor Advocaten Verhaegen & Verpoorten BVBA om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Heb je nog een vraag hierover, of wil je meteen een afspraak maken voor een consultatie?

Klik dan hier.